Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

amely létrejött egyrészről a Netterápia Kft. (cégjegyzék száma: 01-09-181721 , székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12, fsz. 2; adószám: 24775465-1-43; e-mail cím: info@netterapia.hu; telefon: +36 20 432 33 98) mint szolgáltató – a továbbiakban: Szolgáltató,

másrészről 1. pontban definiált a Szolgáltató honlapján elérhető szolgáltatás igénybe vevője, mint felhasználó – a továbbiakban: Felhasználó között az alábbiak szerint.

 A Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek.

A szerződés tárgya:

 1. Szolgáltató tulajdonát képezi a netterapia.hu weblap (a továbbiakban: honlap), amelyen keresztül a Felhasználó a Szolgáltató által ajánlott szakemberek közül szabadon választhat szakpszichológiai tanácsadási feladatokra (a továbbiakban: szolgáltatás) pszichológust Önmaga részére. A Szolgáltató elősegíti ezzel, hogy a Felhasználó csak olyan pszichológusok közül választhasson, akik megfelelő szakképesítéssel és folyamatos szakmai támogatás mellett látják el feladataikat szakterületükön, szigorúan betartva a szakmai kompetenciahatárokat. Így a Felhasználó szükség esetén problémája vagy pszichés betegsége megoldásához megbízható, magasan képzett szakembert találjon. Jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás nem minősül egészségügyi ellátásnak, Szolgáltató kizárólag ingyenes tanácsadást, illetve szakemberhez történő közvetítői tevékenységet végez.
 2. Felhasználó lehet minden cselekvőképes 18. életévét betöltött természetes szemé Korlátozottan cselekvőképes (legalább 14. életévét betöltött) kiskorú Felhasználó esetén a szolgáltatás igénybevételéhez törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Abban az esetben azonban, ha a Felhasználó valótlan életkort ad meg, ezért a Szolgáltató semminemű felelősséget vállalni nem tud. Cselekvőképtelen személy nem veheti igénybe a szolgáltatást. Az oldal használata feltételezi, hogy Felhasználó teljes szellemi teljesítőképessége birtokában van, felelősséget tud vállalni saját sorsáért, döntéseiért.
 3. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az 1-es pontban meghatározott honlapon olvasható cikkek, blog-bejegyzések nem minősülnek szakmai állásfoglalásnak, tekintettel arra, hogy minden helyzet és probléma egyedi, ezért egyéni elbírálást kíván, ami a Felhasználó felelőssé
 4. Időpontot mindenki szigorúan csak a saját adataival, saját felelősségére az első interjúra foglalhat a Szolgáltató által ajánlott szakembereknél a Szolgáltató koordinálásával. A további időpontokat a Felhasználó és a Szolgáltató által ajánlott az első interjút lebonyolító – szakember egymás között, a Szolgáltató közreműködése nélkül egyezteti. A Pszichológusok által nyújtott szolgáltatást a Felhasználó önmaga számára – kivéve a korlátozottan cselekvőképes személyek esetén a 2-es pontban meghatározottak alapján – fizetheti és veheti igénybe a szakemberekkel kötött szerződés alapján.
 5. A Felhasználó egyszerre több alkalmat egy szakemberhez, vagy több szakembernél időpontot első interjúra nem foglalhat. Felhasználó köteles az időpontfoglalás során olyan telefonszámot és e-mail címet megadni, melyen valóban elérhető. Ha ez nem teljesül, a szolgáltatás megtartását a Szolgáltató által ajánlott pszichológus megtagadhatja, s ezzel pénzvisszafizetési kötelesség – sem a Szolgáltató, sem pedig a Pszichológus részéről nem keletkezik. A szakemberek által kiállított számlára is kizárólagosan a szolgáltatást fizető személy valódi adatai kerülhetnek, melynek megadása a Felhasználó kötelessé
 1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlap használatával, illetve a honlapon az egyes menüpontok igénybevétele esetén a kifejezett hozzájárulásával tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a fenti tevékenységekkel – Felhasználó és Szolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre, melyre vonatkozóan a jelen – illetve az 1. pontban hivatkozott honlapon feltüntetett mindenkori – Általános Szerződési Feltételekben (Továbbiakban: ÁSZF) foglaltak kötelezően irányadóak, annak rendelkezései a Szerződő Feleket kö A szerződés írásba foglalt, magyar nyelvű szerződésnek minősül, az Szolgáltató által iktatásra, és annak megkötésétől számított öt évig megőrzésre kerül.

A szolgáltatás tartalma:

 1. A Szolgáltató e szerződésben rögzített szolgáltatás keretében a Felhasználók részére a honlapon feltüntetett pszichológusok/szakpszichológusok/terapeuták szakmai szolgáltatásainak kiközvetítésével, a Felhasználók igényei alapján a megfelelő pszichológus, szakpszichológus vagy terapeuta kiválasztásában segítve a Felhasználót, illetve a kliens közvetítését végzi a Szolgáltatóval szerződésben álló pszichológusok/szakpszichológusok/terapeuták felé.
 2. A Szolgáltató egyes menüpontok használatával lehetőséget biztosít a Felhasználó részére, hogy a Szolgáltatóval szerződésben álló 3. személyek felé díjfizetés ellenében a honlapon ismertetett további szolgáltatásokat vehessen igé Fenti szolgáltatások igénybevétele esetén Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatóval szerződésben álló 3. személyek szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó nyilatkozata díjfizetési kötelezettséget von maga után. A fenti szolgáltatások és a díjak mértékét az „Árak” menüpont tartalmazza. A szolgáltatási díj teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. A pszichológusok/szakpszichológusok/terapeuták által végzett online tevékenység nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak. A beavatkozás szintjét és várható időtartamát a szakember és a Felhasználó közösen határozzák meg, melyet az első alkalom végén egy szóbeli vagy írott szerződésben rögzítenek. Ennek mindenképpen része a beavatkozás pontos megnevezése (pl. pszichológiai tanácsadás, terápia, stb.) és célja is. Az első alkalom tehát egy tájékozódás, melynek során a szakember felméri a Felhasználó problémáját és javaslatot tesz a továbbiakra vonatkozóan (pl. online konzultáció, esetleg más szakemberhez irányítás, stb.).

A szolgáltatás igénybevételének folyamata:

 1. 9. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Felhasználó általi igénybevétele az alábbiak szerint történik: A Felhasználó az 1. pontban megjelölt honlapon, a Főoldal, a Szakterületek vagy a Kezelési módok menüpontok alatt található a Szolgáltató által javasolt Pszichológusok kompetenciájába tartozó különböző pszichológiai szakterületekről átfogóan tájékozódhat. A problémájának és igényeinek megfelelően tájékozódhat a Szolgáltató által ajánlott szakemberekről szakterületenként a Pszichológusok gombra kattintva. A Felhasználó a Bejelentkezés menüpontra vagy a szakterületeket ismertető leírásokban elhelyezet Call to action” gombokra kattintva vagy a kapcsolat menüpontban meghatározott telefonszámon vagy e-mailcímen bejelentkezhet az általa választott pszichológushoz időpontegyeztetésre online pszichológiai konzultáció vagy online terápia igénybevétele érdekében. Az időpontegyeztetést a Szolgáltató végzi a Felhasználóval a Szolgáltató részére a Pszichológusok által megadott elérhető/szabad időpontok adatbázisa alapján. Amennyiben sikeres az időpont egyeztetés és a Felhasználó által választott szakember vagy a Szolgáltató által ajánlott azonos szakterületen tevékenykedő elérhető/szabad szakembert a Felhasználó elfogadja, továbbá az egyeztetés alkalmával kiválasztásra kerül az első ülés/ alkalom időpontja is a Szolgáltató megküldi a Felhasználó számára az ülés lebonyolításához szükséges információkat (keretek, technikai feltételeket, díj fizetéshez kapcsolódó információk, stb.) a Felhasználó által megadott e-mail címre. (A regisztráció nem történhet más személy e-mail címének, illetve valótlan e-mail cím felhasználásával.) Ezen visszaigazolás a jelen szerződés megkötését igazolja a Szolgáltató és a Felhasználó között, valamint a Felhasználó és a Szolgáltató által ajánlott Pszichológus közötti szerződés megkötését is igazolja.

Az első ülést/alkalmat megelőzően amennyiben a Felhasználó a Pszichológus díjazását átutalja a Pszichológus részére a Szolgáltató által megadott határidőig a számára e-mailben megküldött banki információk szerint – az első ülés/ alkalom véglegessé válik a Felhasználó és a Pszichológus részvételével, így a Felhasználó jogosulttá válik a Pszichológussal történő online konzultációra.

Amennyiben az utalás késve vagy nem teljesül, akkor a Pszichológusnál befoglalt első ülés/ alkalom időpontja törlésre kerül. Késve beérkező, de a Felhasználó részéről teljesített utalás esetén a pénz beérkezését követően a Pszichológus új időpontot ajánlhat fel a Felhasználónak vagy véglegesen elállhat az ülés megtartásától. Amennyiben nem találnak kölcsönösen megfelelő új időpontot az első ülés megtartására a Pszichológus elállhat az ülés megtartásától, ebben az esetben az ülés/ alkalom díja visszajár a Felhasználó részére, melyet a Pszichológus visszautal a Felhasználó részére.

A lefoglalt időpontban szükséges a Felhasználónak az e-mailes visszajelzésben található Konferencia linkre való kattintás, ezt követően a Pszichológus engedi be a virtuális szobába” a felhasználót és megkezdődik az ülés.

Az első alkalom befoglalását követően, az időpontot azt megelőzően minimum 48 óval van lehetősége lemondani a Felhasználónak. Amennyiben a lemondásra a lefoglalt időpontot megelőző 48 órával kerül sor a Pszichológus új időpontot ajánl fel a Felhasználónak az ülés lebonyolítására e-mailben a Felhasználó által megadott e-mailcím segítségével.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy a weboldalon feltüntetett díj annak ellenértéke, hogy a pszichológus a lefoglalt időpontban a Felhasználó rendelkezésre áll. A Felhasználó dolga és felelőssége a virtuális szobába” való belépés és az ülést kezdeményezni és a menetközben felmerülő technikai problémákat elhárítani. Szükség esetén az info@netterapia.hu levélcímen, illetve a +36 20 432 33 98-os számon (hétköznapokon         munkaidőben: 8-20 óráig) a Szolgáltató tud technikai segítséget nyújtani. Felhasználó vállalja, hogy a technikai problémákból adódó kellemetlenségeket elhárítja, ezeket szükség esetén a szakember tudomására hozza. A Pszichológus keresheti a Felhasználót a hívás sikertelensége esetén az általa megadott elérhetőségeken, ez azonban nem kötelessége.

Amennyiben a kapcsolatfelvételre technikai, vagy egyéb problémák miatt késve kerül sor, Felhasználó elfogadja, hogy a Pszichológus szolgáltatását ennyivel rövidebb ideig tudja igénybe venni. A szakember saját kompetenciájában vállalhatja bizonyos pszichés betegségek kezelését, ennek eldöntése a szakember saját felelőssége, tekintettel arra, hogy személyes benyomásokat a Felhasználóról nem, vagy csak korlátozott mértékben tud szerezni az első ülést megelőzően.

Az egészségügyi ellátás megnevezése „alap-pszichoterápiás ülés”. A nem egészségügyi szolgáltatást „Pszichológiai tanácsadás”-nak illetve „Pszichoterápiás konzultáció”-nak nevezzük (a szakember képesítésétől függően). A szakember és a Felhasználó közötti beszélgetés szigorúan bizalmas jellegű, ezért erről egyik fél sem készíthet semmiféle hangi, vagy videófelvételes rögzítést a másik Fél tudta és írásos beleegyezése nélkül.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató öngyilkossági veszély esetén az ingyenes telefonos lelki segély szolgálat igénybevételét, vagy mentő hívását javasolja. A veszély elhárítása érdekében egyéb lépést nem tesz. Szolgáltató kijelenti, Felhasználó pedig a szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, és elfogadja, hogy az általa megadott valamennyi adat, információ valódiságáért és azok tartalmáért Felhasználó felel, azokért Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal.

A szolgáltatás ellenértéke:

 1. 10. Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az 7. pontban rögzített online pszichoterápiás konzultáció, terápia és online pszichológiai tanácsadás díjköteles szolgáltatások a Szolgáltató által nyújtott tájékoztatás és koordináció az első ülés/alkalom létrejöttéig a Felhasználók részére ingyenes. A Szolgáltató által ajánlott Pszichológusok által nyújtott online szolgáltatások igénybevétele díjfizetés ellenében, előzetes időpontfoglalás alapján történik közvetlenül a Felhasználó által kiválasztott Szakpszichológus/Pszichológus/ Terapeuta részvételé Felhasználó tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettséggel járó a Pszichológusok által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez számlázási címet köteles megadni. A Felhasználó által szolgáltatás díját Felhasználó köteles megfizetni Szolgáltató által ajánlott Pszichológus részére a 11. pontban megjelölt fizetési módon.

Díjfizetési módok:

 1. 11. A szolgáltatás díjának megfizetése a Felhasználó az alábbi módon történhet: banki átutalással közvetlenül a Pszichológus által megadott – az időpontfoglalást követően a Szolgáltató által kiküldött visszaigazoló e-mailben található – bankszámlaszámára. A Pszichológus a tranzakciót követően visszaigazolást küld a Felhasználó részére, hogy sikeres volt-e a fizetés vagy sem. Amennyiben a tranzakció sikeres volt, az elektronikus számla elkészül, ezt a Felhasználó PDF formátumban, e-mailben kapja meg az első ülés befoglalásakor általa megadott e-mailcímre a Pszichológustó

rlevél:

 1. 12. Felhasználó kifejezett hozzájárulása esetén, Szolgáltató őt a közvetlen üzletszerzés módszerével megkeresheti, számára hírleveleket küldhet, amelyben Szolgáltató akcióiról, ajándékairól, promócióiról, oldalhíreiről, eseményeiről ad tájékoztatást. Felhasználó a hírlevelekre történő feliratkozásakor megadja az e-mail címét, ahová e leveleket megküldheti a Szolgáltató. A hírleveleket Szolgáltató 3. jogiszemély által üzemeltetett szoftver segítségével továbbítja, amelynek megfelelően a hírlevelet kérő Felhasználó vonatkozó adatait a fenti szolgáltató rendszere tárolja és kezeli, ezen tevékenységre fenti szolgáltató adatkezelési és egyéb szabályai, rendelkezései irányadó Felhasználó ezen hozzájáruló nyilatkozatát bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja.

Felelősségre vonatkozó rendelkezések:

 1. Felhasználó kötelezettséget vállal, és garantálja, hogy a jelen szerződés szerinti szolgáltatásokat rendeltetésszerűen, jogszerűen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek maradéktalan betartásával veszi igénybe. Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra, a felhívásban foglalt határidőben a Szolgáltatónak megtéríti mindazon kártérítést, bírságot, és minden egyéb költséget, amelyeket az illetékes hatóságok, bíróságok vagy harmadik személyek a vonatkozó jogszabályok és/vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek Felhasználó általi megszegése, vagy az abból eredő következmények miatt érvényesítenek a Szolgáltatóval szemben. Fentiek alapján a jogszabályi keretek között Felhasználó a jogosulttal szemben – a Szolgáltató helyett – közvetlenül köteles helytállni, ennek alapján a kiszabott bírságot, megállapított kártérítést, költségeket a kiszabó, megállapító hatóság, bíróság, harmadik személy részére megfizetni. Amennyiben a Szolgáltató részéről már megtörtént a fentiek megfizetése, a Felhasználónak azonnali megtérítési kötelezettsége van a Szolgáltató felé.
 2. Szolgáltató és a Szolgáltató által kiközvetített Pszichológus nem felel a Felhasználó által megadott (ide értve a Felhasználó egészségi állapotával kapcsolatos információkat), illetve a későbbiekben módosított adatok hiányosságaiból, a hibásan megadott adatokból eredő semmilyen következményekért.
 3. A Szolgáltató és a Szolgáltató által kiközvetített Pszichológus nem vállalnak felelősséget a Felhasználói jelszavaknak vagy fiókoknak akár a Felhasználó tudtával, akár anélkül törtéilletéktelen használatából eredő károkért. A Felhasználó azonban felelősséggel tartozik a saját jelszavának, vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak, vagy harmadik személynek okozott károkért.
 4. Szolgáltató és a Szolgáltató által kiközvetített Pszichológus mindent megtesz annak érdekében, hogy a szolgáltatásaik folyamatosak legyenek, azonban nem vállalnak felelősséget a rajtuk kívül álló okokkal összefüggésben keletkezett hibákért és azok következményeiért, így különösen – de nem kizárólag – az internetes hálózatban beállott kimaradásért, egyéb technikai hibákért, leállásokért, az információs rendszerek biztonságát sértő magatartások, a mások által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok okozta hibákért, következményekért.
 5. A Pszichológussal való konzultáció és a pszichoterápiás munka sem menti fel az egyént saját sorsa, élete fölött levő személyes felelőssége alól. A Pszichológus/ Terapeuta/Szakpszichológus visszajelzést ad a Felhasználónak az első beszélgetés végén (illetve szükség szerint a további beszélgetések során is), javaslatot tesz a kezelés további menetére vonatkozóan. Ennek elfogadása/betartása azonban továbbra is a Felhasználó jól megfontolt döntése kell, hogy legyen, ez az ő felelőssége marad. Bizonyos esetekben adódhat olyan helyzet, hogy a Pszichológus/ Terapeuta más szakemberek, például pszichiáter bevonását kéri. A pszichológus saját hatáskörében dönthet arról, hogy amennyiben Felhasználó az általa kért szaksegítséget nem veszi igénybe, vagy egyéb megállapodást nem tart be, a szolgáltatást Felhasználó részére felfüggessze, vagy megtagadja.

18.A jelen ÁSZF 7. pontjában megfogalmazottak figyelembevételével összhangban             Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató, illetve az általa közvetített Pszichológus kártérítési felelőssége a 7. pontban rögzítetteken kívül felmerülő esetleges károkért is kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató, illetve az általa közvetített Pszichológus kifejezetten kizárja a felelősségét bármilyen közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket és a nem vagyoni kárt is. Felhasználó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy Szolgáltatóval, illetve az általa közvetített Pszichológus szemben kárigény kizárólag a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető.

Szerzői jogi rendelkezések:

 1. Felhasználó a honlap böngészésével arra szerez jogosultságot, hogy a Honlapon olvasható tartalmakat saját személyes információszerzés céljára használja fel. Az említett tartalmak ugyanis a Netterápia Kft. szellemi termékeit képezik, melyek üzleti célú felhasználása, vagy annak változatlan, vagy nagymértékben hasonló módon történő átvételéhez, vagy egyéb felhasználásához a tulajdonos írásos engedélye és a forrás megjelölése szükséges. Ennek megsértése esetén másolt oldalanként napi 50.000 Ft azaz Ötvenezer Forint kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldaltartalomnak minősül, ha az átvétel a teljes oldaltartalom 30%-ánál nagyobb mértékben tartalmazza az említett, engedély nélkül átvett szöveget. Az átvétellel a Felhasználó kifejezetten elfogadja, ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére. Felhasználó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog szabályozásának.

Felhasználóra vonatkozó rendelkezések:

 1. 20. Felhasználó kijelenti és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatást kereskedelmi és/vagy üzleti célból nem használhatja. Nem tehet közzé és nem továbbíthat reklámokat, más weboldalak hirdetéseit, nem gyűjtheti kereskedelmi célból, illetve jogellenesen más Felhasználók adatait. A Pszichológus/Szakpszichológus/Terapeuta és a Felhasználó között lezajlott beszélgetést egyik Fél sem rögzítheti (ide érthető hangfelvétel, vagy videó készítése). Az ebben elhangzott információk szigorúan bizalmasnak minősülnek.
 2. Kijelenti továbbá, hogy más személy adatait sajátjaként a jelen szolgáltatás igénybevétele során nem használja, nem szolgáltatja ki; jogvédelem alatt álló adatot, információt, fényképet, egyéb terméket, szolgáltatást az arra vonatkozó engedély nélkül nem használ fel. Felhasználó tudomásul veszi, hogy nem tölthet fel a honlapra vírussal és egyéb kéretlen, vagy rosszindulatú kóddal fertőzött adatokat, információkat, fotókat.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy jelen szolgáltatás igénybevétele során nem tehet közzé, nem közölhet másokkal, bármely hatályos jogszabályba, vagy egyéb rendelkezésbe ütköző adatot, információt, véleményt. Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató által közvetített pszichológiai szolgáltatások igénybevétele során nem követ el hatályos Büntető Törvénykönyvbe ütkömagatartást.
 4. Amennyiben Szolgáltató a Felhasználó részéről jogsértő, vagy az Általános Szerződési Feltételeket sértő magatartást észlel, jogosult – a Felhasználó előzetes értesítése nélkül – Felhasználót szolgáltatás igénybevételéből kizárni – kártérítés fizetési kötelezettség nélkül.

Adatvédelem:

 1. Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a birtokába kerülő adatok, információk  személyes adatokat tartalmaznak. Egyúttal kijelenti, hogy a személyes adatok   vonatkozásában a mindenkor hatályos és vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartja.
 2. Felhasználó nyilatkozik arról, hogy a Honlap használatával kifejezettem hozzájárul ahhoz, hogy a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatással kapcsolatban Szolgáltató az alábbi típusú adatok kezelését végezhesse. A honlap meglátogatásának ideje, a Felhasználó számítógépének IP címe, az oldalon töltött idő, viselkedéssel és demográfiai adatokkal kapcsolatos információk, a Felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok. Időpontfoglalás esetén név, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont. Hírlevél küldéshez: név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe. Az adatkezelés időtartama: a szerződés fennállásának időtartama. A felhasználás célja: a szolgáltatás hatékony és magas színvonalon történő nyújtása. Szolgáltató adatfeldolgozót vesz igénybe. A Szolgáltató által kezelt adatok megismerésére jogosultak a Szolgáltatónak a Szolgáltatás nyújtását megvalósító munkavállalói. Adattovábbítás: Felhasználó elfogadja, hogy a személyes adatai átadásra kerülnek a Szolgáltató által kiközvetített Pszichológus részére. Az adattovábbítás célja: a Szolgáltatóval egyeztetett első ülés/alkalommal kapcsolatos díjfizetési tranzakció lebonyolítása, valamint az online pszichológusi szolgáltatások igénybevételének megteremtése a Felhasználó részére. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a Felhasználó által megadott személyes adatokat a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése során és annak érdekében kezelje, harmadik személynek átadja, továbbítsa. Felhasználó hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy az általa megadott elérhetőségeken Szolgáltató és az általa kiközvetített Pszichológus kapcsolatba lépjen vele. Az adatkezelésre és az adatvédelemre vonatkozó további rendelkezéseket a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza részletesen.

Panaszkezelés:

 1. Felhasználó a szolgáltatással kapcsolatos bárminemű panaszát a Szolgáltató Kapcsolat menüpont alatt található info@nettarapia.hu címen, e-mailben közölheti a Szolgáltatóval, aki a panaszt a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 2. Felhasználó panaszával az alábbi hatósághoz fordulhat: Budapesti Békéltető Testület 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10. E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu Telefon: 06/1/488-2131. Egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

A szerződés megszűnése:

 1. A jelen szerződés megszűnik: A Felhasználó és a Szolgáltató írásba foglalt közös megegyezésével vagy azonnali hatállyal rendkívüli felmondás esetén. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra súlyos, vagy ismételt szerződésszegés esetén van lehetőség. A rendkívüli felmondást a másik féllel e-mailben kell közölni. A Felhasználó jelen szerződés megkötésétől számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni – az 5. pontban foglaltak figyelembevételével. Amennyiben az elállást megelőzően már történt díjfizetés a Szolgáltató által kiközvetített Pszichológus részére, a megfizetett díj a Pszichológussal kötött megállapodás szerint, illetve e szerződésben rögzített ülés/alkalom lemondási szabályoknak megfelelően visszajárhat, amennyiben a lemondási időn (ülés időpontja előtt 48 óra) kívül esik az elállás időpontja.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 1. Az Általános Szerződési Feltételek 2014. január 15. napján lép hatályba, és visszavonásig, illetve a mindenkori módosítások hatályba lépéséig érvényes és hatályos. Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor jogosult egyoldalúan megváltoztatni azzal, hogy a módosítást annak hatályba lépését megelőző 15 nappal a honlapján közzéteszi.

Egyéb rendelkezések:

 1. A Netterapi.hu honlapon található valamennyi illusztráció, design, arculat és szakmai anyagok, publikációk a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, azok nem használhatóak fel, nem többszörözhetőek, nem terjeszthetőek, nem adhatóak ki, nem átruházhatóak, nem jeleníthetőek meg a tulajdonos előzetes, írásos engedélye hiányában.
 2. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezés utóbb érvénytelennek bizonyulna, az a teljes szerződés érvényességét nem érinti, az érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadóak.

Budapest, 2014. Január 15.