Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

1. Általános rendelkezések

1.1

A Netterápia Kft., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.netterapia.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi szabályzat alapján jár el. A Felhasználó a Weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.

Adatkezelő a jelen Szabályzat vonatkozásában:

Adatkezelő: Netterápia Kft.

Székhelye: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12., fsz. 2.

Postacíme: 1111 Budapest, Lágymányosi utca 12., fsz. 2. e-mail: info@netterapia.hu Cégjegyzék száma: 01 09 181721 Adószáma: 24775465143

1.2

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

1.3

Adatkezelő a fenti bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a Felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek.

2.  Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat Adatkezelő az adatkezelés teljes folyamata során köteles betartani. Adatkezelő által végzett adatkezelésre az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ (e)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

(„Adatvédelmi tv.”);

 • az Általános Adatvédelmi Rendeletet (General Data Protection Regulation – GDPR, 2016/679/EU)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
 1. („Grt. tv.”)
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló
 1. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

3.  Fogalmak

3.1 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

3.2

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

3.3

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

3.4

Hozzájárulás: az Érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

3.5

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3.6

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujjlenyomat, íriszkép, stb.) rögzítése.

3.7

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.8

Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

3.9

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

3.10

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az adatok feldolgozását végzi, vagy ezt szerződés alapján végzi.

3.11

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

3.12

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

3.13

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4.  Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő az Érintettek adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, hozzájárulásuk alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeli.

5.  A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

5.1

A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

5.2

Hírlevél szolgáltatás:

Az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon lehetőség van hírlevére történő feliratkozásra. A Szolgáltató kizárólag azon Felhasználók részére küld hírlevelet, akik a Weboldalon található menüpontban kifejezett hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy részükre a Szolgáltató hírlevelet küldjön. Érintett a Hírlevélre való feliratkozással kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő saját üzletszerzési céljából kezelje a személyes adatait.

Az Adatkezelő az Érintett számára – hozzájárulásától függően – bizonyos időközönként tevékenységével kapcsolatos tájékoztató célú körleveleket küld. A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli: név, e-mail cím.

Az adatkezelés célja a Hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan:

A Hírlevélre feliratkozó Érintettek folyamatos tájékoztatása az Adatkezelőről, illetve az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos hírekről és információkról.

Az Érintett a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az Adatkezelő az általa vezetett nyilvántartásból 5 munkanapon belül törli az Érintett adatait.

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti:

 • a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva
 • az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

5.3

Online üzenet küldése:

A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja üzenet küldése és fogadása kapcsán:

Az Érintettek személyre szabott kiszolgálása kérésük esetén.

Az Érintett bármikor, ingyenesen kérheti adatainak törlését a Szolgáltató nyilvántartásából, melyet 5 munkanapon belül A Szolgáltató/Adatkezelő végrehajt. Az Érintett a visszavonó nyilatkozatot megteheti az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben.

5.4

Időpontfoglalás:

Online időpontfoglalás:

Az adatkezelés célja időpont foglalás esetén a Weboldal használata során nem más mint, a pszichológussal való négyszemközti kommunikáció igénylése és annak visszaigazolása a Weboldalon található szakemberekkel. Továbbá a visszaélések megakadályozása, valamint a szolgáltatás hatékonyságának növelése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a kiválasztott pszichológus neve, az első konzultációs időpont igénylésének dátuma, valamint a lefoglalt időpont dátuma és időpontja.

Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételének befejezését követő 5 év.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben lehet kezdeményezni.

E-mailben történő időpontfoglalás:

Az adatkezelés célja az e-mailben történő időpontfoglalás esetén a kapcsolatfelvétel a Weboldalon található

Szakemberekkel, illetve a Felhasználó a saját elhatározásából Önként leírt problémájának főbb adatainak a Szakember részére történő átadása. Itt az Érintettnek lehetősége van egyéb adatok megadására is amennyiben ezt előremutatónak ítéli meg. Ezek megadásával Felhasználó kifejezetten felhatalmazza Szolgáltatót ezek kezelésére. A szolgáltatás igénybevételéhez az alábbi adatok megadása nem feltétlenül szükséges. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, életkor, problémájának rövid leírása, esetlegesen egyéb betegségek.

A fenti adatok azonban nem nyilvánosak, csak a Szakember illetve a Szolgáltató látja őket.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) és (4) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: amíg a Felhasználó az adatok törlését nem kéri. A személyes adatok törlését vagy módosítását az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben lehet kezdeményezni.

5.5

Anonim igénybe vevő azonosító a “cookie”

Az Adatkezelő az Érintett számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót “cookie” helyez el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Érintett azonosítására, kizárólag az Érintett gépének felismerésére alkalmas, bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel alkalmazásakor a Felhasználó az Adatkezelőnek nem ad át személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

Adatkezelő a “cookie”-kat abból a célból kezeli, hogy többet tudhasson meg az Érintettek információhasználati szokásairól, valamint a Weboldal látogatása során testre szabott marketing anyagokat jelentessen meg a Felhasználó részére.

Az Érintettnek lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa a “cookie” elhelyezését a számítógépén.

5.5

Közösségi bővítmények (Facebook, Tik-Tok, Instagram) használata

A Weboldalon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha az Érintett az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével az Érintett kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Tik-Tok/Instagram részére történő továbbításához.

Amennyiben a Felhasználó be van jelentkezve a Facebook-ra/Tik-Tok-ra/Instagram-ra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Érintett közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben az Érintett a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Tik-Tok/Instagram általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Tik-Tok/Instagram adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

5.6

Remarketing kódok

A Weboldalon a Szolgáltató “remarketing” kódokat használ. A remarketing kód “cookie”-kat használ, a Weboldal látogatóinak címkézéséhez.

Az Érintett gépére telepített “cookie” segít abban, hogy a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Weboldal látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebook-on.

Felhasználó a “cookie”-kat bármikor letilthatja és a hirdetések megjelenését személyre szabhatja a Google releváns felületén.

5.7

Naplóállományok

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat: a felhasználó számítógépének dinamikus IP-címét, a felhasználó által használt böngésző és az operációs rendszer típusát, a felhasználó weboldallal kapcsolatos aktivitását.

Ezen adatok felhasználása a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzésére szolgál, másrészről az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel.

A fenti adatok a felhasználó azonosítására nem alkalmasak és azokat az Adatkezelő egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Érintett hozzájárulása alapján kezelheti. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Érintett azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Ezen adatokat a Adatkezelő köteles törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az Érintett így rendelkezik.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a Felhasználó a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Az     Adatkezelő     által     végzett     adatkezelés     jogalapja     minden     esetben     az     Érintett    hozzájárulása.

5.8

Az adatkezelés időtartama:

Az Érintett hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezelhetők. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Érintett személyes adatait az Adatkezelő törölni köteles.

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az Adatkezelő az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tárolja. A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a által meghatározott ideig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

Előfordulhat, hogy a szolgáltatások teljes körű megvalósításához az Érintett bizonyos személyes adatait az Adatkezelő harmadik fél részére – ideiglenes jelleggel – a szükséges hozzájárulás megadása esetén – adatfeldolgozás vagy adatkezelés céljából – átadja, így különösen: amennyiben a weboldalon keresztül online fizetésre kerül sor, az Adatkezelő a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítja a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőrizné.

A weboldal független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében a szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a www.google.com oldalon érhető el.

A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő tudomásul veszi, hogy az adatainak Google általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárulását adta.

5.9

Amennyiben szolgáltatás során, személyes adatokat – például online fizetés esetén bankkártya adatokat – kell a Felhasználónak online módon megadnia a szolgáltatás igénybevételéhez, az Adatkezelő ilyen esetben a Felhasználó számára megfelelő védelmet nyújtó csatornát, SSL-alapú csatlakozást biztosít.

5.10

Amennyiben a Weboldal egyes szolgáltatásait és oldalait a Szolgáltató a vele szerződéses kapcsolatban álló céggel üzemelteti, és így a Szolgáltató Üzemeltető Partnere a Szolgáltató nevében eljárva a Szolgáltató javára gyűjti a személyes adatokat, akkor az  Üzemeltető Partner adatkezelésre is a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései vonatkoznak.

5.11

Amennyiben a Weboldal valamely Partnerével közös szolgáltatást tart fenn, a személyes adatok felhasználási joga közös, azonban a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak ekkor is irányadóak.

5.12

Az adatkezelések esetében az adatszolgáltatás, illetve adatfeldolgozás során egyértelműen feltüntetésre kerül az Adatkezelő illetve az Adatfeldolgozó személye.

6.  Az Érintett jogai

6.1

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél: a tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről, a személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak törlését vagy zárolását a kötelező adatkezelés kivételével.

6.2

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő, legkésőbb az erre irányuló kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásbeli tájékoztatást ad az Érintettnek általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

6.3

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.4

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

6.5

A személyes adatot törölni kell, ha: a kezelése jogellenes; ha az Érintett kéri (a kötelező adatkezelés kivételével); ha az hiányos vagy téves, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

6.6

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.7

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6.8

Az Adatkezelőnek a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez – az adatkezelés céljára való tekintettel – az érintett jogos érdekét nem sérti.

6.9

Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közölnie kell a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

6.10

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha: a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, Adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; továbbá ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. 6.11

Az Adatkezelő az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül megvizsgálni, és annak eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést, illetve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.12

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha a Adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja az Érintett a döntés ellen, annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

6.13

Az Érintettnek e Adatvédelmi Szabályzatban felsorolt jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetésvégrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

7.  Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u.

22.) vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.), illetve az Érintett lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszéknél.

8.  Kártérítési kötelezettség

Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt, amennyiben az a Károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Budapest, 2014. 01.15.